T&T Investments S.A. - T&T Group (2024)

Kraków, dnia 17 maja 2023 r.

Zarząd spółki T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA zsiedzibą wKrakowie
(KRS 0000379914) na podstawie art. 456 ksh ogłasza, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2023 r. postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 590.000,00 zł, to jest do kwoty 1.050.000,00 zł.

Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego,
aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Grabowskiego 6/3, 31-126 Kraków wnieśli sprzeciw
w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ksh) dotycząca dematerializacji akcji. Niektóre z przepisów wchodzą w życie wcześniej, celem przygotowania do nadchodzących zmian dotyczących dematerializacji akcji. W związku z tym, akcje spółki podlegać będą rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, który ma być prowadzony w formie zapisu elektronicznego przez upoważnione podmioty (np. domy maklerskie). Z dniem 1 stycznia 2021 r. akcje papierowe (dokumenty) przestaną mieć moc prawną.

Zgodnie z nadchodzącą nowelizacją, każda spółka akcyjna zobowiązana będzie do prowadzenia strony internetowej i zamieszczania na niej, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące ze spółek (art. 1 par. 5 ustawy o zmianie ustawy- ksh oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2019 poz. 1798). Zgodnie z tym strona powinna istnieć już od 1 stycznia 2020 r. i powinna mieć wydzielone miejsce („okienko”), które przeznaczone będzie do komunikacji z akcjonariuszami. Ten kanał komunikacyjny jest obowiązkowy.

Ponadto, każda spółka akcyjna zobowiązana będzie zawrzeć umowę o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy (co stanowi art. 1 pkt 8 dotyczący. art. 3282 par. 1 ww. nowelizacji), a podmiot, który ma prowadzić rejestr ma być wybrany poprzez podjęcie uchwały walnego zgromadzenia akcjonaruszy (art. 1 pkt 8 dotyczący art. 3281 par. 5 nowelizacji ksh). Niniejszy wymóg powinien zostać zrealizowany do 30 czerwca 2020 r.

Jak wskazuje art. 16 ww. nowelizacji ksh. Spółka winna wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia papierowych dokumentów akcji w spółce oraz powinna udostępnić informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (o czym wyżej). Niniejsza informacja o wezwaniach powinna widnieć na stronie przez okres nie krótszy nż 3 lata od pierwszego wystosowanego wezwania.

Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przez ogłoszenie, które powinno zostać ogłoszone co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wezwania do akcjonariuszy nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż 2 tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zatem do 30 czerwca 2020 r. należy podjąć uchwałę wybierającą podmiot, który będzie dla Państwa prowadził rejestr i dokonać pierwszego wezwania akcjonariuszy.

13.12.2019

Ogłoszenie oudostępnieniu Planu połączenia (art. 500 §2 i2[1] k.s.h.)

oraz

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (art.504 § 1 i 2 k.s.h.)

W związku zzamiarem połączenia spółek T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA zsiedzibą wKrakowie (KRS 0000379914, NIP 6771016605, REGON 35082625200000) (Spółka Przejmująca) ze spółką T&T PEOPLE AND WORK SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zsiedzibą wKrakowie (KRS 0000735097, NIP 6751648118, REGON 380479726) (Spółka Przejmowana), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 inast. k.s.h. wdniu 18 lipca 2022 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana zgodnie z art. 493 § 1 ulegnie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego. Jako, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, plan połączenia nie przewiduje wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ani ewentualnych dopłat, jak również nie zawiera postanowień przewidzianych w art. 499 § 1 pkt. 3 i 4 kodeksu spółek handlowych. Plan nie przewiduje przyznania żadnych praw przez spółkę przejmującą wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej. Plan nie przewiduje przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób szczególnie uprawnionych w spółce.

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych Wspólnik może się zapoznać się w siedzibie spółki, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 21 lipca 2022 r., aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółek, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Wzwiązku zpowyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 §2 i2[1] k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia.

Do pobrania:

1. Plan połaczenia,

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 §6 k.s.h. wzw. zart. 500 §2 i21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed rozpoczęcia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała opołączeniu.
21 lipca 2022 r.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek (art.504 § 1 i 2 k.s.h.)

W związku zzamiarem połączenia spółek T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA zsiedzibą wKrakowie (KRS 0000379914, NIP 6771016605, REGON 35082625200000) (Spółka Przejmująca) ze spółką T&T PEOPLE AND WORK SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zsiedzibą wKrakowie (KRS 0000735097, NIP 6751648118, REGON 380479726) (Spółka Przejmowana), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 inast. k.s.h. wdniu 18 lipca 2022 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana zgodnie z art. 493 § 1 ulegnie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego. Jako, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, plan połączenia nie przewiduje wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ani ewentualnych dopłat, jak również nie zawiera postanowień przewidzianych w art. 499 § 1 pkt. 3 i 4 kodeksu spółek handlowych. Plan nie przewiduje przyznania żadnych praw przez spółkę przejmującą wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej. Plan nie przewiduje przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób szczególnie uprawnionych w spółce.

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych Wspólnik może się zapoznać się w siedzibie spółki, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 21 lipca 2022 r., aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółek, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Wzwiązku zpowyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 §2 i2[1] k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia.

Do pobrania:
1. Plan połaczenia,

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 §6 k.s.h. wzw. zart. 500 §2 i21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed rozpoczęcia zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała opołączeniu.
9 września 2022 r.

I'm an expert in corporate law and business transactions with a deep understanding of the legal intricacies surrounding company operations, mergers, and changes in capital structure. My expertise is grounded in practical experience and an extensive knowledge of legal frameworks.

Now, let's delve into the information provided in the article:

 1. T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA's Capital Reduction:

  • The management of T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, based in Krakow, announced a decision to reduce the company's share capital by PLN 590,000.00 to a new total of PLN 1,050,000.00.
  • Creditors who disagree with the capital reduction are invited to express their objections within three months from the date of the announcement.
 2. Dematerialization of Shares:

  • Starting from January 1, 2021, a modification in the Commercial Companies Code (ksh) came into effect, focusing on the dematerialization of shares.
  • Companies are required to register their shares electronically through authorized entities like brokerage houses, rendering paper shares legally ineffective.
  • Spółka Akcyjna companies must maintain a website with a dedicated section for communication with shareholders, complying with the new regulations.
 3. Communication and Registration Requirements:

  • Spółka Akcyjna entities are obligated to have a website, in operation since January 1, 2020, for communication with shareholders.
  • An agreement for maintaining the shareholder register must be concluded by June 30, 2020, through a resolution by the general meeting of shareholders.
  • Shareholders are required to submit paper documents related to shares, and the company should inform about such calls on its website for at least 3 years from the first call.
 4. Merger of T&T INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA and T&T PEOPLE AND WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:

  • The management of both companies agreed on a merger plan on July 18, 2022.
  • The merger involves transferring all assets of the acquired company to the acquiring company through universal succession.
  • No increase in share capital is anticipated, and the plan doesn't involve exchanging shares or providing special benefits to shareholders or company officials.
  • Relevant documents related to the merger plan are made available to stakeholders for review at the company's office during working hours.
 5. Announcements and Timelines:

  • The merger plan, as per legal requirements, is made public at least one month before the shareholder or general meetings where the resolution on the merger is to be adopted.
  • A second notification regarding the merger plan was issued on September 9, 2022.

This summary covers key aspects of the provided article related to corporate actions, capital changes, and legal requirements for companies in Poland. If you have specific questions or need further clarification on any point, feel free to ask.

T&T Investments S.A. - T&T Group (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 5603

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.